Estructura empresarial

Sede:Hangzhou Central Development Center
Fábrica:Sichuan Provincial R & D T & M base
Biblioteca de aplicaciones:Tianjin
Filiales:Chengdu, Tianjin, Wuhan, Shijiazhuang, Zhengzhou.